inmatriculari-2016

Modificari privind procedura de inmatriculare a autovehiculelor in 2016

La inceputul anului 2016 a intrat in vigoare noul Cod Fiscal (Legea nr. 227, din 8 septembrie 2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015) aplicabil prin Normele Metodologice publicate in Monitorul Oficial nr. 22, din 13.01.2016. Va prezentam in acest articol cele mai importante modificari, privind modul de declarare si impozitare pe mijloace de transport.

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT – REGULI GENERALE

In conformitate cu prevederile art. 468 din Codul Fiscal, impozitul pe mijloace de transport este datorat de persoanele care au in proprietate un mijloc de transport (autoturism, autoutilitara, motocicleta, remorca, semiremorca, tractor, mijloc de transport pe apa, etc) inmatriculat in circulatie in Romania de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare  a Vehiculelor  sau inregistrat in circulatie in Romania de Primaria de domiciliu, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Acest impozit este considerat  venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana are domiciliul, sediul/ punctul de lucru.

Incepand cu 2016, la nivelul fiecarei administratii locale se instituie Registrul de evidenta  a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii. Astfel, orice proprietar de vehicul care face obiectul inmatricularii sau inregistrarii in Romania si care instraineaza/ dobandeste acest vehicul, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, are obligatia inregistrarii actului de instrainare-dobandire in acest registru.

 1. In cazul in care vindeti/ cumparati un autovehicul , se intocmeste un contract de vanzare-cumparare , in cinci exemplare, care se semneaza olograf, atat de persoana care instraineaza, cat si de cea care dobandeste proprietatea, dupa care toate cele cinci exemplare de contract se inregistreaza la administratia locala a persoanei care instraineaza, primind numar de inregistrare din Registrul de evidenta a mijloacelor de transport. Apoi cele cinci exemplare sunt utilizate in felul urmator:
 • un exemplar ramane la persoana care instraineaza;
 • un exemplar ramane la persoana care dobandeste proprietatea;
 • un exemplar ramane in arhiva administratiei locale de care apartine cel care instraineaza;
 • un exemplar se depune la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, in vederea inmatricularii in circulatie sau la Primarie, in vederea inscrierii in circulatie;
 • un exemplar se depune la administratia locala de care apartine persoana care dobandeste proprietatea.

 

 1. In cazul in care predati vehiculul catre o unitate specializata in vederea dezmembrarii, in Registrul de evidenta a mijloacelor de transport se inregistreaza certificatul de distrugere emis de unitatea specializata, cu obligatia de a pune la dispozitia administratiei locale o copie certificata “ Conform cu originalul” , precum si cu mentiunea “ Documentele anexate sunt corecte si complete, conforme cu realitatea” si semnata de contribuabil.
 2. In cazul in care pierdeti dreptul de proprietate asupra unui vehicul printr-o hotarare judecatoreasca, aveti obligatia de a inregistra documentul respectiv in Registrul de evidenta a mijloacelor de transport si sa depuneti la administratia locala o copie a acestuia, semnata si certificata “Conform cu originalul”.

Pe baza actului de intrainare-dobandire, administratia locala unde se afla inregistrat vehiculul instrainat, scoate din evidentele fiscale mijlocul de transport respectiv. Organele competente privind inmatricularea/inregistrarea/radierea vehiculelor transmite anual, la cererea administratiilor locale, in format electronic, o situatie centralizatoare a radierilor/inmatricularilor/ inregistrarilor mijloacelor de transport din unitatea administrativ-teritoariala. In baza acestei situatii centralizatoare, organele fiscale locale constata care dintre vehiculele declarate sunt inmatriculate, devenind astfel bunuri impozabile, si care nu sunt inmatriculate, caz pentru care nu se datoreaza impozit. 

DECLARAREA SI DATORAREA IMPOZITULUI PE MIJLOACE DE TRANSPORT

 1. Impozitul pe mijloacele de transport (autoturisme, autoutilitare, motociclete, remorci, semiremorci, tractoare, mijloace de transport pe apa, etc) este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine dreptul de proprietate asupra unui astfel de vehicul inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Cu alte cuvinte, daca la 31 decembrie 2015, aveati in proprietate un autoturism, va trebui sa platiti impozit pentru acesta, pentru tot anul fiscal 2016, indiferent ca-l pastrati in proprietate sau il veti instraina in decursul anului 2016.
 2. In cazul dobandirii unui mijloc de transport (autoturism, autoutilitara, motocicleta, remorca, semiremorca, tractor, mijloc de transport pe apa, etc), proprietarul acestuia are obligatia sa-l declare la administratia locala (Directia de Taxe si Impozite) de care apartine, in termen de 30 de zile de la dobandire, si datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii mijlocului de transport. Este foarte important de retinut ca orice persoana fizica sau juridica care a dobandit/instrainat dreptul de proprietate asupra unui vehicul are obligatia sa declare acest lucru la administratia locala de competenta, indiferent de durata detinerii mijlocului de transport respectiv, chiar si in cazul in care, in aceeasi zi, imediat dupa dobandire, are loc instrainarea acestui obiect impozabil.

Spre exemplu, o persoana care dobandeste un autovehicul in data de 15 mai 2016, are obligatia de a declara autovehiculul la Taxe si Impozite in termen de 30 de zile de la data dobandirii, insa va datora impozit pentru acesta incepand cu 1 ianuarie 2017, cu mentiunea ca trebuie sa aduca la cunostinta administratiei locale efectuarea  inmatricularii sau inregistrarii in circulatie, pe numele sau, a autovehiculului.

Daca in decursul anului 2016, dorim sa vindem-cumparam o masina care este déjà inmatriculata in Romania, trebuie sa tinem cont de faptul ca vanzatorul va trebui sa achite impozitul pentru masina, pentru tot anul 2016 (si nu doar pana la data vanzarii, cum se intampla pana anul acesta), iar cumparatorul va datora impozit incepand cu 1 ianuarie 2017.

 

 1. In cazul in care mijlocul de transport (autoturism, autoutilitara, motocicleta, remorca, semiremorca, tractor, mijloc de transport pe apa, etc) este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are obligatia sa-l declare la administratia locala (Directia de Taxe si Impozite) de care apartine si datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii in circulatie a mijlocului de transport. Pana anul acesta impozitarea se facea de la momentul dobandirii (daca nu puteai face dovada platii impozitului in tara de provenienta) sau de la data introducerii in Romania a autovehiculului.

 

 1. In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport (autoturism, autoutilitara, motocicleta, remorca, semiremorca, tractor, mijloc de transport pe apa, etc), proprietarul are obligatia sa declare acest lucru la administratia locala de care apartine, in termen de 30 de zile de la data radierii, si inceteaza sa datoreze impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. Spre exemplu, daca am predat  masina unei unitati specializate in vederea dezmembrarii, in decursul anului 2016, trebuie sa prezentam certificatul de dezmembrare la administratia locala in termen de 30 de zile de la data obtinerii certificatului, insa va trebui sa achitam impozit pentru aceasta masina, pentru tot anul 2016.

 

 1. In cazul situatiilor care conduc la modificarea impozitului pe mijloace de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, proprietarul are obligatia sa declare aceasta modificare la administratia locala de care apartine cu noul domiciliu sau sediu, in termen de 30 de zile de la modificarea survenita si datoreaza impozitul pe mijloace de transport, stabilit in noile conditii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. Astfel, daca o persoana isi schimba domiciliul, in decursul anului 2016, din Sectorul 4 in Sectorul 2, trebuie sa solicite Directiei de Taxe si Impozite a Sectorului 4 transferul dosarului auto catre Sectorul 2, in termen de 30 zile de la data schimbarii domiciliului, insa va plati la Sectorul 4 impozit pentru tot anul 2016, iar la sectorul 2 va plati impozit incepand cu 1 ianuarie 2017.

 

 1. In cazul unui autovehicul care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se plica urmatoarele reguli:

 

 1. impozitul se datoareaza de locatar (utilizatorul vehiculului) incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator incheierii contractului de leasing financiar, pana la sfarsitul anului in cursul caruia inceteaza contractul de leasing financiar;
 2. locatarul (utilizatorul) are obligatia de a declara autovehiculul la administratia locala de care apartine, in termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatarului;
 3. la incetarea contractului de leasing, atat locatarul (utilizatorul contractului de leasing) cat si locatorul (firma de leasing) au obligatia depunerii declaratiei fiscale la administratia locala competenta, in termen de 30 de zile de la data incheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului (firmei de leasing).

 

 • SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI

Conform art. 469 din Codul fiscal, nu se datoreaza impozitul pe mijloace de transport pentru:

 1. vehiculele aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi sau vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, pentru un singur vehicul, la alegerea contribuabilului;
 2. vehiculele aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului. Impozitul in aceste cazuri nu se datoreaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator depunerii documentelor doveditoare, proportional cu numarul de luni mentionate in certificat.
 3. vehiculele aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur vehicul, la alegerea contribuabilului;
 4. vehiculele aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b)si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur vehicul, la alegerea contribuabilului;
 5. navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;
 6. mijloacele de transport ale institutiilor publice;
 7. mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;
 8. vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;
 9. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;
 10. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta;
 11. mijloacele de transport ale institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului;
 12. mijloacele de transport ale fundatiilor infiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura natioanala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
 13. mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
 14. autovehiculele actionate electric;
 15. autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt utilizate in folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing. Pentru a benefia de scutire, acestia trebuie sa prezinte, dupa caz, urmatorele:

-proces-verbal de reintrare in posesie a vehiculului inscris ca marfa pe stoc- in copie;

-declaratie de inventar;

-extras din situatiile financiare care dovedesc inscrierea pe stoc;

-dovada radierii din circulatia pe drumurile publice;

-o cerere de scoatere din evidentele fiscale;

-copie a actului de instrainare-dobandire catre un operator economic specializat in reciclarea/vanzarea pieselor rezultate din dezmembrarea vehiculului si/sau a oricarui alt act doveditor al recunoasterii daunei totale de catre asigurator sau al transferului de proprietate, spre exemplu factura de valorificare a vehiculului avariat catre un operator specializat in dezmembrarea si reciclarea vehiculelor, in cazul mijlocului de transport declarat dauna totala.

 1. p) mijloacele de transport detinute de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.

Scutirea de la plata impozitului se acorda pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atesta situatia respectiva, cu exceptia contribuabililor care sunt déjà cuprinsi in baza de date a administratiilor locale.

Scutirea de plata se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator celui in care contribuabilii prezinta organelor fiscale documentele prin care atesta situatiile prevazute de lege.

Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloace de transport.

CALCULUL SI PLATA IMPOZITULUI AUTO IN 2016

Impozitul pentru vehicule se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport. Fiecare vehicul care are date de identificare proprii, din punct de vedere fiscal, constituie un obiect impozabil.

Impozitul pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica este anual si se stabileste in suma fixa pentru fiecare tip de mijloc de transport prevazut la art. 470 din Codul fiscal, pentru fiecare 200 cm3 sau fractiune din aceasta.

In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din lista urmatoare (valabila pentru vehiculele care se supun inmatricularii, nu si pentru cele care se inregistreaza in circulatie la Primarie):

 1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri, si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3, inclusiv – 8 lei
 2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm3 – 9 lei
 3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv – 18 lei
 4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv – 72 lei
 5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv – 144 lei
 6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3 – 290 lei
 7. Autobuze, autocare, microbuze – 24 lei
 8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv – 20 lei
 9. Tractoare inmatriculate – 18 lei

 Conform art. 489 din Codul fiscal, Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale, in functie de diverse criterii economice, sociale, geografice, precum si in functie de necesitatile bugetare locale. Astfel, in 2015 autoritatea deliberativa a hotarat pentru anul fiscal 2016 majorarea impozitului pe mijloacele de transport cu 15%.

 

Pentru exemplificare, vom alege calculul privind impozitul aferent anului 2016, in cazul unui autoturism cu capacitatea cilindrica de 1500 cm3:

 1. Se determina numarul de fractiuni a 200 cm3, capacitatea cilindrica a autoturismului se imparte la 200cm3, respectiv 1500:200=7,5; pentru calcul se considera fractiunea de 0,5 din 200cm3 la nivel de unitate, rezulta deci 8 fractiuni;
 2. Se determina impozitul, prin identificarea sumei corespunzatoare unui autoturism cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv, respectiv 8 lei/ 200 cm3. Numarul de fractiuni se inmulteste cu suma prevazuta pentru categoria respectiva, si anume 8 x 8 lei/ 200 cm3=64 lei;
 3. Avand in vedere majorarea impozitului cu 15% pentru anul fiscal 2016, suma de 64 de lei se majoreaza cu acest procent, respectiv 64 x 1,15=73,60;
 4. Conform Codului fiscal, fractiunea mai mare de 0,5 lei se intregeste la 1 leu, ceea ce inseamna ca impozitul se rotunjeste la 74 lei.

 

In cazul autovehiculelor hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotararii consiliului local.

In cazul unui atas, impozitul este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule, impozitul este egal cu suma corespunzatoare din lista urmatoare:

 • Cele cu masa totala maxima autorizata de pana la 1 tona, inclusiv – 9 lei
 • Cele cu masa totala maxima autorizata de peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone- 34 lei
 • Cele cu masa totala maxima autorizata de peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone – 52 lei
 • Cele cu masa totala maxima autorizata de peste 5 tone – 64 lei

Capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui vehiul se stabileste prin cartea de identitate a acestuia, prin factura de achizitie sau un alt document similar (adeverinta eliberata de o persoana fizica sau de o persoana juridica specializata, care este autorizata sa efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se ateste capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata).

Stabilirea, constatarea , controlul, urmarirea si incasarea impozitului se efectueaza de catre organele fiscale locale in a caror raza de competenta se afla domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.

Impozitul se plateste anual, in doua rate egale, prima rata trebuie platita pana la 31 martie (si cuprinde primele sase luni ale anului), iar cea de-a doua rata trebuie platita pana la 30 septembrie (cuprinde urmatoarele sase luni ale anului). Contribuabilii care platesc anticipat impozitul pe care il datoreaza pentru intregul an, pana la data de 31 martie a anului respectiv, beneficiaza de o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.